ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿ ਇਨਾ ੮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ????? ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕਾਲੇ ਕ਼ਾਨੂਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ??????????????????????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News You Missed