ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਜੂਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖੀਰ ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ , ਕੇਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਚੁਕੇਗਾ , ਮੋਰਚਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕ਼ਾਨੂਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ????/ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੀਨੇ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ????????????? ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ?????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News You Missed